Contacts

NameFunctionTelephone
Tazhenov Shalkarbay AmirzhanovichDirectorTel.: +7(7182)67-30-70, +7(7182)67-30-50, 65–07–95 (internal 222)
E–mail: kineupavlodar@yandex.kz
Tashekenova Armangul UmarovnaDeputy director for teaching workTel.: +7(7182)67-30-70, +7(7182)67-30-50 (internal 244)
E–mail: kineupavlodar@yandex.kz
Isabekov Tleubek TemkeshovichDeputy director on teaching and production workTel.: +7(7182)67-30-70, +7(7182)67-30-50 (internal 239)
E–mail: kineupavlodar@yandex.kz
Elubaeva Kunsulu PetrovnaDeputy director on educational workTel.: +7(7182)67-30-70, +7 (7182) 67-30-50 (internal 230)
E–mail: kineupavlodar@yandex.kz
Karmishina Lidiya VasilyevnaDeputy Director for innovationTel.: +7 (7182) 67-30-70, +7 (7182) 67-30-50 (internal 214)
E–mail: kineupavlodar@yandex.kz